ប្រទេសរុស្សុីបានរាយការណ៍ពីចំនួនករណីឆ្លងវីរុសថ្មីៗ និងអ្នកស្លាប់ដោយសារវិបត្តិរបស់ប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ

មានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៥.៦៤២ ត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលសរុបចំនួនពី ៤៧.១២១ ដល់ ៥២.៧៦៣ ។ វាកើតឡើងបន្ទាប់ពីការកើនឡើងចំនួន 4,268 កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដែលជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតជាងពីមុន។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ មនុស្សចំនួន ៥១ នាក់ផ្សេងទៀត បានស្លាប់ដោយសារវីរុសនេះ ដែលសរុបចំនួនពី ៤០៥ ទៅ ៤៥៦ នាក់ ដែលជាចំនួនអ្នកស្លាប់តែមួយថ្ងៃធំជាងគេ។

តួលេខនេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយពីមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធ មិនបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងវីរុសដែលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងបានអំពាវនាវឱ្យមានការសិក្សាហ្មត់ចត់ទៅលើប្រភពដើមរបស់វា៕

27455006 8240207 Image A 21_1587461416931


27455008 8240207 A_government_worker_sprays_disinfectant_at_Savyolovsky_Railway_S A 33_1587463230373

27455010 8240207 Image A 22_1587461419489

27455012 8240207 Image A 20_1587461400584

ប្រភព ៖ Daily Mail