ប្រសើរណាស់ពេលនេះ! ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល សម្រេចយអនុវត្តផែនការអនុគ្រោះ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ចាប់ពីខែមិថុនានេះតទៅ ដល់ខែតុលា ២០២០

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជានឹងបញ្ចុះតម្លៃភ្លើង(អគ្គិសនី) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ។ នេះជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផែនការអនុគ្រោះ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់វិស័យឧស្សាហកម្ម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងសេវាកម្ម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-១៩​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងរ៉ែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​និងថាមពល ​​​​​​​​​​​​ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ​​​​​​​​​​​​​​ឆ្នាំ២០២០ មានខ្លឹមសា​​​​​​​​​​​​​​​​រ ដូចខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ផ្ដល់ការអនុគ្រោះលើកលែងការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីតាមលក្ខខណ្ឌអប្បបរមា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងលើកលែងការបង់ថ្លៃតាមលក្ខខណ្ឌអនុភាព...។

២. រក្សាការផ្គត់ផ្គង់ និងបង់ថ្លៃអគ្គិសនីដូចមុន ...។

៣ . ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដោយបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីចំនួន ២៥% ...។

និងព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលបន្ថែមតាមសេចក្ដីប្រកាសខាងក្រោមនេះ ៖


13 24

14 24

15 26

16 16