ខ្ជិល៤យ៉ាង ដែលជួយឱ្យយើងមានក្ដីសុខ!

ខ្ជិល៤យ៉ាងដើម្បីក្ដីសុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើអាចធ្វើបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជីវិតអ្នកនឹងមានតែក្ដីសុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #ខ្ជិលឈ្លោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #ខ្ជិលប្រកាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #ខ្ជិលតាមដាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #ខ្ជិលចេះដឹងរឿងគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកខ្លះគាត់ថាជាគំនិតអាត្មានិយម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែអាត្មានិយម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬក៏អត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺវាស្ថិតលើគំនិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងខ្លួនអ្នកហ្នឹងហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែចម្លើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងអត្ថន័យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលខ្ញុំបានបង្កប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺក្នុងន័យផ្សេងមួយទៀត។

១.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ជិលឈ្លោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺសំដៅដល់ការបង្កបង្កើតជាជម្លោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈ្លោះទាស់ទែង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងគ្រួសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បងប្អូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិត្តភក្តិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាពិសេសគឺ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជីវិតប្ដីប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកខ្លះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រឿងតែបន្តិចបន្តួចទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែចូលចិត្តណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាខាងចង់បង្កឱ្យកើតជាជម្លោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈ្លោះរករឿងគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រឿងតូចធ្វើឱ្យក្លាយជារឿងធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែបើអ្នកប្រកាន់ចិត្តមួយថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ជិលឈ្លោះណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាក៏នៅតែជាសាច់ញាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បងប្អូន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្ដីប្រពន្ធឯងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈ្លោះធ្វើអី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាមិនសប្បាយទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាជាការបញ្ចៀសពីជម្លោះមួយហើយ។

5a89e101e8f53c1fae97ab5c55bf0970

២.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ជិលប្រកាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សខ្លះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រកាន់ច្រើនមែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រកាន់សូម្បីតែរឿងបន្តិចបន្តួច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រកាន់សូម្បីតែការលេងសើច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដើម្បីការសប្បាយចិត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងភាពស្និទ្ធស្នាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សមានចិត្តប្រកាន់ច្រើនគឺគ្មានក្ដីសុខទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏គ្មានញាតិមិត្តរាប់រកដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូម្បីតែបងប្អូនឯង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏ពិបាកនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនខុសអីពីពេលនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមពិតទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំក៏មិនគួរប្រកាន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នឹងគំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះតែអ្នកគិតមិនដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងមិនយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់សំដៅដល់តែប៉ុណ្ណោះ។

0043f76a151c2b9e0379a67695578b51


៣.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ជិលតាមដាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្ននេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សមួយចំនួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលចិត្តតាមដាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងបញ្ចេញមតិខ្លាំងណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមដានរឿងគេមិនចេះចប់មិនចេះហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមដានហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាំងចូលទៅតែៗស្ករៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមដានគេដើម្បីចាប់ថ្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬទិតៀន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេបជ្រាយគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនដែលមានគំនិតល្អទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពូកែតែអាខាងហៃអើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុះបើអ្នកឈប់ចំណាយពេលតាមដានគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយវិលមកកែប្រែជិវិតខ្លួនឯងវិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើជាមនុស្សល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គិតឱ្យល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើវាល្អប៉ុនណាទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនៅតែតាមដានគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺនៅតែក្ដៅក្រហាយបែបហ្នឹងហើយ។

A85eeddedce309fb901db7a3a6087793

៤.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ជិលចេះដឹងរឿងគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យល់ពាក្យថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេះដឹងរឿងគេអត់?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សខ្លះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺវាជ្រុលពិតមែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពូកែតែអាខាងចេះដឹងរឿងគេហ្នឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនដែលចេះមើលខ្លួនឯងទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេះដឹងរឿងគេហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏ក្ដៅក្រហាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះឃើញគេមានក្ដីសុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃើញគេបានល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកខ្លះទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេះដឹងរឿងគ្រួសារគេណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លូកដៃរឿងប្ដីប្រពន្ធគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រហូតដល់ជ្រុលក្លាយជាមនុស្សបំផ្លាញដល់អ្នកដទៃទៅវិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេះដឹងរឿងគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែៗស្ករៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេថាល្អ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ល្អដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កេថាអាក្រក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាក្រក់ដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើចឹងធ្វើអី?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សួរថាបានអីមកវិញ?

72986ae214f272ebb166ff5e62515db7

អត្ថបទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ /​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងស្រុករក្សាសិទ្ធិ