៧គន្លឹះសាងថាមពលនៃជីវិតនិងអាជីព!!

ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត និងអាជីពគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សរាស់គ្នា។ តែក៏មានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលនូវការពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃសកម្មភាពក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។

Woman Sitting On Column While Reaching For Circle Royalty Free Image 1616638323

ខាងក្រោមនេះគឺគ្លឹះ៧ចំណុចដើម្បីបង្កើតថាមពលក្នុងជីវិតនិងអាជីពដែលអាចពញ្ញាក់ស្មារតីបានល្អ៖

១. កសាងខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សពូកែទំនាក់ទំនង់ និងមានភាពរឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតូចធំជាមួយខ្លួនឯងនិងអ្នកដ៏ទៃ។

7

២. ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះគោកដៅសម្រាប់ជីវិត និងអាជីពរបស់អ្នក។

6

៣. ត្រូវចេះប្តេជ្ញាទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯង ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន។

2


៤. បង្កើតទំនុកចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពស់បំផុត និងសាងខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សដែលបង្កើតលទ្ធផលឆ្នើម។

5

៥. មានភាពវិជ្ជមានក្នុងខ្លួន ដោយពុំងាយឲ្យរបស់ខាងក្រៅអាចអូសទាញអារម្មណ៍ឲ្យអ្នករារែកបានឡើយ។

4

៦. ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អយូរអង្វែងជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗនៅក្នុងជីវិតនិងអាជីព។

1

៧. រៀនហើយត្រូវតែអនុវត្តន៍ ព្រោះវាជាគន្លឹះទាំងប្រាំពីរនាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យជីវិត និងអាជីពដែលអ្នកចង់បានហើយវាក៏សមនឹងទទួលបាន។

3

អរគុណរាល់ការគាំទ្រនៃសំណេររបស់គេហទំព័រ knongsrok.com