តោះសាកដើរលើស្ពាននេះលមើលអី!? ហ៊ានដើរអត់?

តោះសាកដើរលើស្ពាននេះលមើលអី!? ហ៊ានដើរអត់?

ការដើរបែបនេះធ្វើអោយអារម្មណ័ធូស្រាលដោយភ្លេចអស់ទុក្ខព្រួយទាំងឡាយទាំងពួង

ព្រះសង្សអង្គនេះព្យាយដោយពុំមានជំនឿចិត្ត

មានជំនឿចិត្តធ្វើអ្វីក៏បាន

Loading...

បុរសម្នាក់នេះធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនតាមមើលគាត់

គាត់បានដើរស្ពានដោយគ្មានបញ្ហា

 

Loading...