ពិតជារណ្ដំចិត្តណាស៉!!! ចំរៀងក្នុងរឿង បុព្វសន្និវាស!!!

ពិតជារណ្ដំចិត្តណាស៉!!! ចំរៀងក្នុងរឿង បុព្វសន្និវាស!!!

កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបទចំរៀងក្នុងរឿងបុព្វសន្និវាសត្រូវបានកូនខ្មែរយើងយកមកCoverជាសាចភ្លេងដោយប្រើខ្លុយមកផ្លុំយ៉ាងពិរោះរណ្តុំ។ ពេលដែលបានស្ដាប់គាត់ផ្លុំហើយមានអារម្មណ៍ថាចូរតួតាមគាត់។

គាត់ពិតផ្លុំបានយ៉ាងពិរោះណាស់មិនសរសើរមិនបានទេ។

Loading...

Loading...