តោះ!មកមើលរថភ្លើងដ៏អស្ចារ្យ និងតម្លៃសំបុត្រថ្លៃបំផុត ទាំង៩ ដែលអ្នកត្រូវសន្សំលុយជិះ ដើមដំណើរកំសាន្ត ដ៏សែនរីករាយរបស់អ្នក!

ការទទួលឱកាសដើម្បីធ្វើដំណើរលើរថភ្លើងទាំងនេះ គឺមិនងាយស្រួលទេ។ ថ្លៃសំបុត្រត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងច្រើន បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនធម្មតាផ្សេតទៀត ប៉ុន្តែវាសមហេតុផលនៅពេលដែលអ្នក ដឹងថារថភ្លើងទាំងនេះផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកធ្វើដំណើរដ៏កំរ។

ប៉ុន្តែនេះគឺជាការលំបាកតែមួយគត់ដែលអ្នកនឹងជួបនៅទីនេះ។ រថភ្លើងទាំងនេះ ខ្លះធ្វើដំណើរតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតែរង់ចាំរយៈពេលយូរ ដោយសង្ឃឹមថានឹងបានកៅមួយសំរាប់ធ្វើដំណើរកំសាន្ត។

១. The Golden Chariot តំលៃ៖ ៥.៧៣០ដុល្លារ

13762760 38317055 1 0 1479211739 1479211750 650 17 1488295420 650 Fe15b3951a 1492255804

 

២. The blue train តំលៃ៖ ៧៤០ដុល្លារ

13762560 38316455 1 0 1479211458 1479211507 650 17 1488295420 650 409513d788 1492255804

 

៣. The eastern & Oriental express តំលៃ៖ ២.២១៧ដុល្លារ

13762360 38313655 1 0 1479211183 1479211202 650 17 1488295420 650 E45b0d3fd2 1492255804

 

៤. The Orient express តំលៃ៖ ១.១៦០ដុល្លារ

13762160 38309505 1 0 1479209941 1479209949 650 20 1488295420 650 6d2cd0836a 1492255804

 

៥. The Golden Eagle Express តំលៃ៖ ១៥.៤៩៥ដុល្លារ

13761910 38326855 1 0 1479213277 1479213282 650 17 1488295420 650 Dd5789554b 1492255804

 

៦. The Imperial Russia តំលៃ៖ ៥.២៧៤ដុល្លារ

13761710 38323605 1 0 1479212767 1479212782 650 17 1488295420 650 5daf6884d0 1492255804

 

៧.  The Rovos  Rails Express តំលៃ៖ ១.២០០ដុល្លារ

13761560 38319505 1 0 1479211991 1479211999 650 17 1488295420 650 27308dc3ad 1492255804

 

៨. The Maharajas' Express តំលៃ៖ ៦.៨៤០ដុល្លារ

13761510 38321205 1 0 1479212507 1479212519 650 17 1488295420 650 1f7a070e6b 1492255804

 

៩. The Royal Scotsman តំលៃ៖ ២.៩៣៥ដុល្លារ

13761310 38320655 1 0 1479212213 1479212226 650 17 1488295420 650 B247fb87e8 1492255804

 

 

ប្រែសំរួលដោយ៖ សុខ សុវណ្ណនិត្យ