២៤ រូបភាព នៃសង្គមសម័យទំនើប ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ ពីចរិកពិតរបស់មនុស្សសម័យនេះ!

រូបភាពដែលគូរដោយវិចិត្រករជនជាតិអ៊ីតាលីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះ Marco Melgrati។ ការគូរគំនូរនិយមដ៏ល្បីល្បាញនៃបណ្តាញសង្គមទំនើប បានចែករំលែកពេញពិភពលោក។

ហើយចុងក្រោយរូបភាពទាំងអស់នេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង។ ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគូរគំនូររបស់ SAC រហូតដល់គំនិតនៃការគូររូបភាពសង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនៅទីនេះយើងមាន 24 រូបភាពនៃសង្គមសម័យទំនើបមិនដែលអាចយល់ពីការលំបាក ពីវិចិត្រករអ៊ីតាលី។ ប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយ ទោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា ហើយកុំភ្លេចស៊ែរចែករំលែកទៅកាន់គ្រប់គ្នាផង។

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

(រូបភាពដោយ Marco Melgrati វិចិត្រករអ៊ីតាលី)

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ m_melgrati