រូបភាពរបស់សត្វសមុទ្រ បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ដោយប្លាស្ទិកនៅជុំវិញពិភពលោក

ជាទូទៅយើងតែងតែគិតថាការប្រើថង់ស្ទិកប្លាស្ទិកមួយ សំរាប់ដាក់ចំណីអាហារនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទេ ប៉ុន្ដែនៅពេលដែលអ្នកគិតដល់មនុស្ស 7,7ពាន់លាននាក់កំពុងធ្វើដូចគ្នានេះ ស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ដល់បរិសា្ថន និងជីវិតមនុស្សសត្វនៅលើផែនដីនេះ។

Ocean Plastic Pollution affects marine animals in the world

យ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សបានចាប់ផ្តើមយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលបរិយាកាស ជាពិសេសសត្វសមុទ្រ នឹងបានផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកដទៃឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះផងដែរ។

Poster showing world Ocean Plastic Pollution on marine animals

Ocean Plastic Pollution affects marine animals in the world

 Plastic Pollution affects marine animals all over the world