សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿថាមានរបស់ទាំង២២នេះនោះទេ!!!

ជាញឹកញាប់យើងរស់នៅក្នុងជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងមិនដឹងថាអ្វីដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីឬកន្លែងភ្ជាប់។ ហើយអ្នកមិនដឹងអ្វីដែលអ្នកអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រៃឬក្រោមខ្នើយរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នករកឃើញអ្វីមួយសំណួររាប់លានអាចនឹងកើតឡើង។ នៅក្នុងការប្រមូលនេះយើងបានចងក្រងការរកឃើញមិនធម្មតាបំផុតដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសំណាងដែលបានរកឃើញ។

ជាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងមិនដឹងថាអ្វីដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីឬកន្លែងណាមួយដែលយើងពុំដឹង។​ ហើយពេលអ្នកក៏មិនដឹងថាមានអ្វីដែលអ្នកអាចរកឃើញនៅក្នុងព្រៃឬក្រោមខ្នើយរបស់អ្នកផងក៏ថាបាន។

ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមយើងរកឃើញអ្វីមួយដែលមានសំណួររាប់លានអាចនឹងកើតឡើងថាវាអាចកើតមានដោយវិធីណា? នៅក្នុងការប្រមូលនៅវអ្វីប្លែកៗនេះយើងបានចងក្រងការរកឃើញមិនធម្មតាបំផុតដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសំណាងដែលបានរកឃើញវាដោយមិននឹកស្មានដល់។

Bright Side បានប្រមូលរូបថតចំនួន ២២ នៃការរកឃើញគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នកប្រហែលជាចង់រកពីមុនផងក៏ថាបាន។ តោះមើលរូបដែលចម្លែកៗទាំង២២នោះជាមួយ ក្នុងស្រុក

“I found a chunk of fossilized coral.”

“Thankfully my dad found them before he started mowing.”

“Was visiting my grandma and found this photo from her New Year’s cruise... What the heck, grandma!?”

“In 1964, my grandpa found a pair of mastodon teeth in a cave in northern Arkansas. The coffee cup is for scale.”

“My grandma has a Band-Aid from 1997.”

“So my friend found a message in a bottle while fishing.”

Inside there was a letter from a man who had an amazing family. He adored fishing, the ocean, and was a real family man. When he passed, his family threw the bottle in the ocean to let him rest in a place that he liked. The letter says, “If you find this message, please go to my Facebook page, post a pic of yourself, and send it back on its journey.”

“Look whose business card I found while digging through some old family WW2 stuff.”

“Look at what I found at work next week!”

Old Vermouth bottle

“I found a 7 leaf clover yesterday.”

“A stress ball at my work is missing Europe.”

“Found a beehive while renovating an old house.”

“My daughter found a one-eyed frog.”

“Ron, I found your golf ball.”

“I found 6 tiny pearls in the mussels I ate!”

“This 122-year-old quarter my mom found”

“My girlfriend found an old ticket stub to the top of the World Trade Center dated 08/11/01.”

“Found heaps of lady bugs in a ladybug hole.”

“Found a safe at work and opened it...”

“Found this in the woods while trail riding.”

“Before he died in 1989, my grandfather claimed he quit smoking. Today I found this.”

A bull frog found at a south Texas ranch

Bonus: “A lady told me I was a hero for returning her dog today. I found him 2 ft from the sign.”

តើអ្នកធ្លាប់រកឃើញអ្វីប្លែកទេ? ចែករំលែករូបភាពរបស់អ្នកជាមួយយើង!

Preview photo credit unoentrerios.com, facebook/ stxha

ប្រភព៖ brightside.me