រូបថតចំនួន ២៦ សន្លឹកពីការខិតខំប្រឹង របស់អ្នកថតរូបម្នាក់នេះដែលចំណាយពេល ៥ ឆ្នាំនិងរាប់ពាន់ម៉ោងនៃការធ្វើចេញរូបភាពខាងក្រោមនេះ

អ្នកថតរូបម្នាក់បានចំណាយពេល ៥ ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតរូបភាពទាំងនេះជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានប៉ាក់ដោយអ្នកច្នៃដ៏អស្ចារ្យគឺដូចទៅនឹងវត្ថុដែលកំពុងស្ថិតនៅ។

គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅពេលគាត់បង្ហាញអាវយឺតដែលបានចាក់នៅលើរថយន្តក្រុងដែលមើលទៅស៊ីទៅនឹងកៅអីរបស់រថយន្ត។ គាត់បាននិយាយថា ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំបានបង្កើតគំនិតជាច្រើនសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តការឆ្នៃហើយនុះជាការបង្កើតរូបភាពដែលមានគុណភាពពិតៗ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម: josephford.net | Facebook | Instagram

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26