គ្រប់ជំហាននៃជីវិត សុទ្ធតែអាចធ្វើឱ្យយើងរបួសបានយ៉ាងងាយ

គ្រប់ជំហាននៃជីវិត សុទ្ធតែអាចធ្វើឱ្យយើងរបួសបានយ៉ាងងាយ

ចង់ឡើងបានខ្ពស់ កុំភ្លេចថា គ្រប់កាំដែលយើងឡើងទៅ វាសុទ្ធតែលំបាក វាប្រៀបបាននឹងមុខកាំបិតអ៊ីចឹង។

រាល់ភាពជោគជ័យនៃបុគ្គលម្នាក់ៗ វាបានលាក់នូវការឈឺចាប់រាប់មិនអស់ មានពេលខ្លះនោះ ក៏អស់សង្ឃឹម សឹងតែបោះបង់ចោលគ្រប់យ៉ាង លែងចង់បាន លែងត្រូវការ ក៏លែងប្រាថ្នាអ្វីទៀតដែរ ...

តែបើគិតក្រឡេកមកវិញ មានជីវិត មិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឡើយ មុននឹងអ្នកចង់បោះបង់អ្វីក៏ដោយ ត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថា ប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយឬនៅ? ខំអស់ហើយឬនៅ? បើចង់បោះបង់ ចុះដំបូង ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វី? បើបោះបង់ តើបានអ្វីប្រសើរជាងការបន្តនោះ

ពេលខ្លះ នៅតែមួយជំហាន ឬមួយកាំទៀតប៉ុណ្ណោះ យើងនឹងជោគជ័យ គឺមានន័យថា អ្វីដែលអ្នកខំពីដំបូងមកគឺ សូន្យ ត្រូវអាសារបង់ហើយ ។

កុំអាលអស់សង្ឃឹម ជីវិតហ្នឹងមិនទាន់អស់ពេលនេះទេ

កុំចេះតែបាក់ទឹកចិត្ត ជីវិតហ្នឹងត្រូវការស្នាមញញឹមនិងកម្លាំងចិត្តគ្រប់ពេល

ផ្ដល់ឱ្យខ្លួនឯង មុននឹងទាមទារឱ្យគេផ្ដល់ឱ្យ

ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯង មុននឹងចង់ឱ្យគេធ្វើអ្វីៗដើម្បីយើង

ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិន មុននឹងចង់ឱ្យគេស្រឡាញ់យើងវិញ...៕

រក្សាសិទ្ធ : TSR Sharing #PanhaRoth