រូបភាពកំប្លែងៗមានតែមួយគ្មាន២ដែលថតបានចំពេលវេលាល្អបំផុត (Perfectly Timed Photos)

ប្រភព៖ Inspire Today

ការថតរូបគឺជាសិល្បៈនៃការកម្សាន្តមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបាន ប៉ុន្តែការថតរូបដ៏ល្អមួយមិនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបាននោះទេ។ វាទាមទារការមានជំនាញច្បាស់លាស់ និងពេលវេលាសក្តិសមមួយផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងរូបថត ដែលថតបានចំពេលវេលាល្អបំផុត ដែលធ្វើអោយលោកអ្នកមើលហើយនិងផ្ទុះសំណើច៖

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1