មកមើលសភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៃកន្លែងទេសចរណ៍មួយចំនួន នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី មុន និងក្រោយពេលផ្ទុះវីរុស COVID-19

អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកបាននិយាយថា " ចំនួនភ្ញៀវទេសចរណ៍អន្តរជាតិ អាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះដែលអាចនឹងផ្ទុយពីការព្យាករណ៍ទុកកាលពីមុនថានឹងកើនឡើង " ។

អង្គភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ បាននិយាយថា " ចំនួនភ្ញៀវអាចនឹងធ្លាក់ចុះត្រឹម ១,៣% នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ជំនួសឱ្យការព្យាករពីមុននៃកំណើន ៣-៤% ជាមួយនឹងការខាតបង់ចំនួន ៣០ កោដិដុល្លារ ((២៣ ប៊ីលាន£ - ៣៨ ប៊ីលាន£) ក្នុងចំណូលទេសចរណ៍អន្តរជាតិដែលបានរំពឹងទុក។

Screen Shot 2020 03 10 At 2.59.23 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.02.46 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.06.05 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.07.34 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.09.20 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.11.05 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.12.04 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.14.57 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.16.34 PM

 

Screen Shot 2020 03 10 At 3.17.37 PM

ប្រែសម្រួល&រក្សាសិទ្ធដោយ៖ ក្នុងស្រុក | ប្រភព៖ theguardian