អត្ថបទចិត្តសាស្ត្រ! តេស្តមើលអត្តចរិត ដំណើរជីវិត និងស្ថានភាព ទៅតាមប្រភេទឈាម

១. ឈាមប្រភេទណា ពូកែកុហកជាងគេ? ក្រុម O ៖ ពូកែកុហកផុតលេខ កុហកបានយ៉ាងល្អ អត់មានអ្នកណាសង្ស័យទៀត។ ក្រុម B ៖ កុហកខ្លាំងដែរ ហើយមិនទទួលស្គាល់ទៀត ពេលគេចាប់បាន។ ក្រុម AB ៖ កម្រនិយាយកុហកណាស់ តែកុហកម្ដងៗ ក៏មិនអន់ដែរ ដូចអ្នកជំនាញអ៊ីចឹង ក្រុម A ៖ អត់ចូលចិត្តកុហកទេ ចូលចិត្តនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មក។ ២. ក្រុមឈាមណាចរិតល្អជាងគេ? ក្រុម AB ៖ ក្រុមឈាមនេះ មិនចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃទេ តែក៏មិនចេះសរសើរអ្នកណាដែរ។ ក្រុម B ៖ សាវាណាស់ ជំនាញធ្វើឱ្យគេឈឺចាប់ ខូចចិត្ត។ ក្រុម A ៖ មិនចេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អ្នកដទៃទេ ក៏មិនដែលបំផ្លាញអារម្មណ៍អ្នកណាដែរ។ ក្រុម O ៖ អត់ចេះទិតៀនអ្នកណាទេ ក៏មិនចេះនិយាយដើមគេដែរ ចូលចិត្តតែស្ថាបនាគេឱ្យបានល្អ។ ៣. ក្រុមឈាមណាដែលល្បិចច្រើន ពូកែលាក់ពុតជាងគេ? … Continue reading អត្ថបទចិត្តសាស្ត្រ! តេស្តមើលអត្តចរិត ដំណើរជីវិត និងស្ថានភាព ទៅតាមប្រភេទឈាម