២០ រូបភាព បង្ហាញពីភាពពិតរបស់ពិភពលោក បានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពេលវេលា

គ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងពេលវេលា មិនថាវាជាទីកន្លែង វត្ថុ​ រឺក៏វត្ថុមានជីវិតទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរតាមពេលវេលា។ ហើយនេះគឺជារូបភាពមិនគួរឱ្យជឿនៃអ្វីដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពេលវេលា។

ថ្ងៃនេះ Knongsrok និងនាំប្រិយមិត្តមកទស្សនារូបភាពនៃទីក្រុងធំៗរបស់លោកខាងលិច ដែលបង្ហាញថាពេលវេលាអាចធ្វើឲ្យអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងមានការផ្លាសប្តូរ។

1. Rysstad, Norway, 1888 – 2013

Seljestadjuvet, Odda, Norway, 1887 – 2014

Martin Luther Statue, Dresden, Germany, 1958 – 2014

Hofbräuhaus München, Germany, 1910 – 2017

Quai Des Nations, Paris, France, 1900 – 2017

Corner Of Ratajczaka And Św. Marcin Streets, Poznań, Poland, 1945 – 2017

Pripyat, Ukraine, 1986 – 2016

Chaney Glacier, USA, 1911 – 2005

Moulin Rouge, Paris, France, 1900 – 2016

Horse Cart And Steam Locomotive, Mont Saint-Michel, France, 1908 – 2016

Reichstag, Germany, 1945 – 2012

Hammerfest, Norway, 1889 – 2004

Frauenkirche Dresden, Dresden, Germany, 1897 – 2010

Tour Eiffel, Paris, France, 1910 – 2016

Marcin Street, Poznań, Poland, 1945 – 2017

Osnabrück, Germany, 1904 – 2016

Osnabrück Central Railway Station, Germany, 1965 – 2015

Nowomiejska Street, Łódź, Poland, 1874 – 2016

Paris, France, 1900 – 2017

ប្រភព៖ sciencephiles

អត្ថបទដោយ៖ វីរៈ