បើមិនសើចមិនយកលុយ!! មនុស្ស ២០ នាក់ដែលអាចធ្វើឱ្យអ្នកញញឹមបានដោយមិនដឹងខ្លួន!!!

នរណាខ្លះកំពុងកើតទុក្ខ? តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះហើយអ្នកនឹងសើចដោយមិនដឹងខ្លួនហើយថែមទាំងភ្លេចអស់រាល់ការពិបាកចិត្តជាក់ជាពុំខាន។ និយាយរួមបើយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អចូលមើលអ្វីកំប្លែងៗដើម្បីរំសាយកង្វល់!

1. “Good thing they put the cone there, I would’ve just kept going.”

2. “Okay, I ate the fluffy part. Can I be done?”

3. “Please explain how this happened.”

4. “Life is full of confusion.”

5. “They pay me to paint lines, not to move plants.”

6. The most clever planning ever...

7. “My dog runs around my pool on the same track so much that there’s a ring of dirt in the grass.”

8. “Wow! What a bargain!”

9. Uh...how did this happen?

10. They’ve done their best for you to sit and enjoy this stunning view.

11. “He bought this watermelon while the train made a quick stop. It didn’t fit between the bars though.”

12. “Has our fertilizer ’spreader’ done a very good job of ’spreading’? I don’t think so.”

13. “This is probably the most accurate sign ever.”

14. Well, that might work.

15. “We don’t need that corner, I guess...”

16. “This door handle that crushes your fingers if you grab it normally”

17. I’ve never seen such a precise depiction of pain before.

18. Welcome to the park! Please enjoy your walk.

19. A door in the way keeps burglars away.

20. “They pay me to build pipes, not to move rocks.”

Have you ever been “lucky” enough to come across something like this? Don’t hesitate to share it in the comments, the world must see it!

Preview photo credit Suddenslow / Reddit