ស្នេហាមកពីពាក្យថាស្នេហ៍+ប្រហារ ស្នេហ៍មានន័ថាការស្រលាញ់រវាងចិត្តនិងចិត្ត!!!

ស្នេហា (អង់គ្លេស ៖ love) គឺជាអារម្មណ៍ដែលមានតាំងពីការស្រឡាញ់ ឬការយល់ចិត្តរវាងបុគ្គល រហូតដល់ការពេញចិត្ត ។ ស្នេហា អាចមានន័យថាការទាក់ទាញអារម្មណ៍និងការប្តេជ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ។

ស្នេហាអាចត្រូវបានយល់ថាជាមុខងារមួយដើម្បីរក្សាមនុស្សជាតិជាមួយគ្នាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនិងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបន្តពូជពង្ស ។

វចនានុក្រមខ្មែរ សម្តេច ជួនណាត បានបញ្ចេញអត្ថន័យនៃពាក្យថា ស្នេហា ថា «សេចក្តីស្រឡាញ់ស្និទ្ធ» ឬ «សេចក្តីស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តស្អិតដូចជ័រ» ។

និយមន័យ

ស្នេហាមកពីពាក្យថាស្នេហ៍+ប្រហារ ស្នេហ៍មានន័ថាការស្រលាញ់រវាងចិត្តនិងចិត្ត ។ឯប្រហារមានន័យថាការវាយសម្រុកបុកបញ្ជូលគ្នា ដូចនេះស្នេហាមានន័យថាការស្រលាញ់រវាងចិត្តនិងវាយសម្រុកបុកបញ្ជូលគ្នា

And so, love means...

Hugging for no particular reason

Love is in the little things...

Covering one another up with a blanket

Love is in the little things...

Falling asleep together

Love is in the little things...

Cooking together

Love is in the little things...

Watching TV together until late

Love is in the little things...

Doing nothing together

Love is in the little things...

Falling asleep on each other's shoulders

Love is in the little things...

Looking at old photographs together

Love is in the little things...

Caring for each other

Love is in the little things...

Consoling each other

Love is in the little things...

Arranging surprises

Love is in the little things...

Kissing our partner tenderly on the forehead

Love is in the little things...

Bathing the cat together

Love is in the little things...

Dancing

Love is in the little things...

Brushing our teeth together

Love is in the little things...

Offering your partner your ice cream

Love is in the little things...

Baking tasty treats

Love is in the little things...

Helping one another

Love is in the little things...

Thinking about each other

Love is in the little things...

Singing together

Love is in the little things...

...Loving each other

Love is in the little things...

By the way, at present the artist is running a contest called 'Global Storypic Challenge'. It's for illustrators all over the world - for those who have huge potential to be the next 'Puuung'.