វិចិត្រករបារាំងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក និងធ្វើឱ្យដងផ្លូវនានាកាន់តែមានន័យដោយប្រើគំនូរ 3D

វិចិត្រករបារាំងម្នាក់ឈ្មោះថា Grafodeco បានបង្កើតរូបគំនូរតាមដងផ្លូវ 3D ដែលអ្នកពិតជាមិនចង់ឈប់សំឡឹងមើលទៅកាន់រូបភាពនីមួយៗនោះទេ។ គំនូរតាមទីសាធារណៈរបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈលម្អិតដូច្នេះដូចជារូបសត្វដូចជាពស់ ក្រពើ និងដាយណូស័រពិតជាមើលទៅដូចជារូបពិតកំពុងលោតចេញពីជញ្ជាំង។

សម្រាប់រូបភាពរបស់គាត់ Instagram

1.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

2.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

3.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

4.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

5.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

6.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

7.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

8.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

9.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

10.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

11.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

12.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

13.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

14.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

15.

French Artist Travels the World and Brings Boring Streets to Life With His 3D Graffiti

© scaf_oner / instagram

តើរូបណាដែលអ្នកគិតថាដូចជារូបភាពពិតៗបំផុត?

ប្រភព៖ Brightside

អត្ថបទដោយ៖ ក្នុងស្រុក