ធម្មជាតិពិតជាអស្ចារ្យនៅពេលដែល “ដើមឈើ” មានរាងដូចមនុស្ស និងសត្វ មើលទៅស្រាវណាស់!

ធម្មជាតិគឺពោរពេញទៅដោយភាពអស្ចារ្យ ដែលតែងតែធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបជានិច្ច។ ហើយនេះគឺជារូបភាព ២៥ សន្លឹកនៃអច្ឆរិយៈនៃធម្មជាតិ។ នៅពេលដើមឈើមើលទៅដូចជា "អ្វីម្យ៉ាង" ដូចមនុស្ស ដូចសត្វ ជាដើម។ ចង់ដឹងថាដើមឈើទាំងនេះមានរូបរាងយ៉ាងណានោះ សូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

២៥