រូបភាពចំនួន ១៨ ដែលកម្របានឃើញ! តោះសាកចុចមើលថាវាប្លែកខ្លាំងឬអត់!!!

ប្រសិនបើយើងនិយាយឬសួរនាំអំពីពណ៌នៃវត្ថុផ្សេងរបស់ធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងប្រហែលជានិយាយថាពណ៌បៃតងសម្រាប់សត្វកណ្តូប និងពណ៌ខ្មៅសម្រាប់សត្វឃ្មុំនិងពណ៌ក្រហមសម្រាប់ខាងក្នុងនៃផ្លែឪឡឹក។

ហើយឥឡូវនេះសាកស្រមៃគិតអំពីពិភពលោកដែលមានឪឡឹកអាចមានពណ៌ស ឃ្មុំអាចមានពណ៌ខៀវ សត្វកណ្តូបអាចមានពណ៌ស្វាយ ហើយក៏មានដំឡូងពណ៌ស្វាយ​ កំប្រុកខ្មៅផងដែរ។

ពេលដែលយើងបានស្តាប់ឮរឿងរ៉ាងខាងលើមុខជាគិតថាពិភពលោកពិតជាដូចប្រលោមលោកហើយរវើរវាយប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលយើងកំពុងរស់នៅហើយពេលនេះយើងនឹងបង្ហាញភស្តុតាងដល់អ្នកនូវខាងក្រោមនេះ។

យើងបានជ្រើសរើសរូបភាពចំនួន ១៨ សម្រាប់អ្នកដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលកើតឡើងលើធម្មជាតិ។ តោះទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាមានអ្វីខ្លះខុសប្លែកពីធម្មតា៖

 

Screen Shot 2020 08 24 At 2.01.04 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.01.16 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.01.43 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.02.00 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.02.13 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.02.29 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.02.53 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.03.05 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.03.17 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.03.30 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.03.41 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.03.53 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.04.05 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.04.16 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.04.29 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.04.41 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.04.52 PM

Screen Shot 2020 08 24 At 2.05.00 PM

Preview photo credit FACE_MEAT / Redditloopyboy55 / Reddit

ប្រភព៖ Brigtside.me