មនុស្ស ១៧ នាក់មានរូបរាងដូចទៅនឹងភាពយន្ដគំនូរជីវចលបេះដាក់

តើអ្នកធ្លាប់គិតទេថាមានក្មេងស្រីមានភាពស្រដៀងទៅនឹងព្រះនាង Disney? Cinderella, Snow White, Little Mermaid, Rapunzel ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនពួកគេត្រូវតុបតែងខ្លួន ដើម្បីឱ្យដូចទៅនឹងតួអង្គដែលពួកគេស្រឡាញ់។ មិនថាពួកគេចង់បាន ឬមិនចង់បានវាផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវរូបរាងស្រដៀងនឹងខ្សែភាពយន្តគំនូរជីវចល ឬកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលជាទូទៅមិនមែនជាជម្រើសដំបូងរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ។

Elsa ក្នុងរឿង Frozen

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Gru ក្នុងរឿង Despicable Me

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

អ្នកស្រី Potato Head​ ក្នុងរឿង Toy Story

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Minions ក្នុងរឿង Despicable Me

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Leela ក្នុងរឿង Futurama

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Lilo, Lilo & Stitch

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Merida ក្នុងរឿង Brave

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Meg Griffin​ ក្នុងរឿង Family Guy

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Hot Meg ក្នុងរឿង Family Guy

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

© jijinn

Gadget Hackwrench ក្នុងរឿង Chip 'N Dale Rescue Rangers

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Flash ក្នុងរឿង Zootopia

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

The Simpsons ក្នុងរឿង The Simpsons

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Yubaba ក្នុងរឿង Spirited Away

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Ned Flanders ក្នុងរឿង The Simpsons

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Mother Gothel ក្នុងរឿង Tangled

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

Jessica Rabbit ក្នុងរឿង Trail Mix-Up

17 Photographs That Prove Our Favorite Animated Movie Characters Live Among Us

© Momo Kurumi Cosplay