សត្វអណ្តើកដ៏ធំមួយក្បាលអាយុជាង៧២ឆ្នាំ ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋចាប់បាន

ថ្មីៗយោងតាម Account Facebook Page ឈ្មោះ Kujivit_គូជីវិត បានបង្ហោះរូបសត្វអណ្តើកដ៏ធំមួយក្បាលដែលត្រូវប្រជាពលរដ្ឋចាប់បាន ជាមួយនឹងCaptionមួយឃ្លាសរសេរថា

"សត្វអណ្តើកនេះមានអាយុកាល 4.9.1948 រហូតមកដល់ពេលនេះគេចាប់បាន13.10.2020"។

Screenshot_20201013 164925_Facebook

គេអាចកំណត់ពីអាយុរបស់អណ្តើកបានតាមការចារអក្សរនៅលើពោះអណ្តើកជាថ្ងៃទីខែឆ្នាំ នៃការប្រលែងសត្វអណ្តើកមួយក្បាលនេះ របស់អ្នកធ្វើបុណ្យកាលពី៧២ឆ្នាំមុន។

FB_IMG_1602582524964

FB_IMG_1602582522994

FB_IMG_1602582520640

FB_IMG_1602582517108

FB_IMG_1602582515173

FB_IMG_1602582513288

សម្រាប់អណ្តើកមួយក្បាលនេះផងដែរ យើងមិនទាន់អាចកំណត់បានថាគេនឹងដោះលែងឱ្យមានសេរីភាពវិញឬយ៉ាងណានោះទេ ព្រោះយើងមិនទាន់អាចរកនូវអំណះអំណាងណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់បានឡើយ។

ប្រភព៖ Kujivit_គូជីវិត