មកស្គាល់ពូជសេះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតទាំង ១៥​ ប្រភេទពីជុំវិញពិភពលោក

សេះគឺជានិមិត្តរូបនៃកម្លាំងគ្មានព្រំដែន និងសេរីភាពដែលគ្មានការរឹតត្បិត។ ពួកវាប្រហែលជាសត្វដែលស្រស់ស្អាត និងមានគុណបំផុតនៅលើភពផែនដី។ យោងតាមគេហទំព័រ Brightside បានរកឃើញពូជសេះដ៏សែនស្រស់ស្អាតចំនួន ១៥ នៃសត្វដ៏អស្ចារ្យនេះដែលសម្រស់ និងចរិតពិតជាធ្វើឱ្យយើងរំជួលចិត្ត។

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Friesian.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Akhal-Teke.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Percheron.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Trakehner.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Haflinger.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Rocky Mountain Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Tinker Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Arabian Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Norwegian Fjord Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Shire Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Orlov Trotter.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Gypsy Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Knabstrupper.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Pinto Horse.

15 Breathtakingly Beautiful Horses

ពូជសេះ The Appaloosa.

ប្រភព៖ Brightside

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ Vireak007