សត្វចឹងសោះ! ​ថ្លៃម៉ែអាថ្លៃជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្មង ​ឡើងខ្ទង់លានដុល្លារទៀត!!!

ក្នុងលោកយើងនេះ មានអ្វីៗជាច្រើនដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ឬតម្លៃខ្ពស់កប់ពពក។ វត្ថុមួយកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់អាស្រ័យលើភាពកម្រ ភាពចាំបាច់ និងរឿងរ៉ាវឬប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យនៃវត្ថុនោះ។ ដោយឡែក សត្វមួយចំនួនក៏មិនខុសគ្នាដែរ។

ដូច្នេះមកដឹងពិតម្លៃសត្វដែលថ្លៃជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ៖

១០. កេងកង (Toucan)តម្លៃ ៥,០០០ ដល់ ១០,០០០ ដុល្លារ

10

៩. ស្វាដឺប្រាហ្សា (De Brazza’s Monkey)តម្លៃ ៧,០០០ ដល់ ១០,០០០ ដុល្លារ

9

៨. សេកហៃយ៉ាស៊ិន ម៉ាក់ខរ (Hyacinth Macaw)តម្លៃ ១៤,០០០ ដុល្លារ

8

៧. សេកផាមខក់កាទូ (Palm Cockatoo)តម្លៃ ១៦,០០០ ដុល្លារ

7

៦. កញ្ចែឈ្មោល (Stag Beetle)តម្លៃ ៨៩,០០០ ដុល្លារ

6

៥. កូនតោ-ស (White Lion Cubs)តម្លៃ ១៣៨,០០០ ដុល្លារ

5

៤. ឆ្កែ Sir Lancelot Encoreតម្លៃ ១៥៥,០០០ ដុល្លារ

4

៣. ឆ្កែម៉ាស្ទីហ្វទីបេ (Tibetan Mastiff) តម្លៃ ៥៨២,០០០ ដុល្លារ

3

២. គោបវរកញ្ញា (Miss Missy)តម្លៃ ១,២០០,០០០

2

១. សេះស្វាបៃតង (The Green Monkey)តម្លៃ ១៦,០០០,០០០ ដុល្លារ ៕

1

រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ​៖ ក្នុងស្រុក