ក្រុមហ៊ុន Banhji និងក្រុមហ៊ុន DRVR ចូលរួមមូលនិធិអាជីវកម្ម SADIF ដោយពង្រីកចំនួនវិនិយោគិនរហូតដល់ទៅ ១០ក្រុមហ៊ុន

ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖ មូលនិធិសម្រាប់អាជីវកម្មបែបឌីជីថលរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata (SADIF) បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះអំពីវិនិយោគចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន  ដែលជាកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និង ក្រុមហ៊ុន DRVR ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យវិភាគ យានយន្ដដឹកជញ្ចូន និងយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរ។វិនិយោគិនទាំងពីរបានធ្វើឲ្យមូលនិធិអាជីវកម្មរបស់ SADIF ពង្រីកខ្លួនជាមួយដៃគូអាជីវកម្មឌីជីថលឆ្នើមៗរហូតដល់ទៅ ១០ ក្រុមហ៊ុន ដោយមានក្រុមហ៊ុនដូចជា៖ Morakot Technology ក្រុមហ៊ុន Joonaak​ Delivery ក្រុមហ៊ុន Nham24 ក្រុមហ៊ុន GoGames ក្រុមហ៊ុន Sala Tech ក្រុមហ៊ុន Okra Solar ក្រុមហ៊ុន Sousdey និងក្រុមហ៊ុន Agribuddy

1

ទាក់ទងនឹងការបញ្ជូលក្រុមហ៊ុនទាំង២នេះ លោក គឹម បូរ៉ា ដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Mekong Strategic Partners ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិ SADIF បានឲ្យដឹងថា៖ «ការវិនិយោគរបស់យើងទៅលើក្រុមហ៊ុន Banhji និង ក្រុមហ៊ុន DRVR បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា ដែលជួយឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវទាក់ទងក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Banhji មានគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតហិរញ្ញវត្ថុ ដែលសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមបានជួបប្រទះនៅកម្ពុជា ដោយបង្កើនភាពជឿជាក់នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។ កម្មវិធី Internet of Things និងកម្មវិធីវិភាគទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន DRVR មានគោលបំណងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការគ្រប់គ្រង  និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់លើដងផ្លូវចំពោះសេវាដឹកជញ្ចូនរបស់អតិថិជន។

2

ក្រុមហ៊ុន Banhji ៖កម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម

Banhji គឺជាអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាក្នុងហិរញ្ញវត្ថុទើបបង្កើតថ្មី ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ ផ្នែកកម្មវិធីហិរញ្ញវត្ថុ និង ប្រតិ្តបតិ្តការដែលភ្ជាប់ជាមួយអេកូឡូស៊ី នៃប្រព័ន្ធទូទាត់នឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ ដើម្បីក្លាយជាកម្មវិធីប្រតិ្តបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Banhji អនុញ្ញាតដល់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឺមត្រូវក្នុងអាជីវកម្ម និងផ្តល់នូវភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្តល់ប្រតិ្តបតិ្តការហិរញ្ញប្បទានដើមទុន។ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុន Banhji ចុះឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ជាង ៤,០០០ នាក់ នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួន។

3

ក្រុមហ៊ុន Banhji បានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូទាត់ រួមមាន ការជួយសម្រួលដល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនដំបូង ដែលមិនចាំបាច់មានអ្នកធានា ដោយប្រើទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធី របស់ខ្លួន។

លោក សឹុម ចាន់គីរីរត្ន សហស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន Banhji បានឲ្យដឹងថា៖ «យើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Banhji ជាមួួយនឹងបេសកកម្មមួយដែលអនុញ្ញតសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ចូលរួមក្នុងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងមូលនិធិ SADIF យើងបានស្វែងរកដៃគូ ដែលមិនត្រឹមតែចែករំលែកបេសកកម្ម និងគុណតម្លៃរបស់យើង ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីជួយពន្លឿនវឌ្ឍនភាពរបស់យើងផងដែរ ដូច្នេះយើងអាចជួយបន្ថែមទៀត ដល់អតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្ន និង   អតិថិជនថ្មី។»

4

លោក ថូម៉ាស់ ហ៊ុន (Thomas Hundt) នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Smart Axiata បានឲ្យដឹងថា៖ «សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម គឺជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងមួយ និងជាកត្តាជំរុញអត្រាការងារនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមនឹងភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន Banhji បានបង្កើតដំណោះស្រាយក្នុងស្រុក ដើម្បីបម្រើដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់ ដោយហេតុនេះ នឹងជួយបង្កើនឱកាសហិរញ្ញប្បទានរបស់ពួកគេ។ យើងរីករាយក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម តាមរយៈមូលនិធិ SADIF របស់យើងទៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Banhji»

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបញ្ចូលប្រាក់មូលធននេះ មូលនិធិ SADIF កំពុងធ្វើសហវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយ ដៃគូវិនិយោគិនយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងវិស័យសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

5

ក្រុមហ៊ុន Banhji  ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេក្នុងតំបន់ពីពានរង្វាន់អាជីវកម្មទើបបង្កើតថ្មី ICT ល្អបំផុតនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨  និងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា អន្តរជាតិពី ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នើមទាំង ១០ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយ កម្មវិធី Startup BootCamp & A Leading Startup in ASEAN របស់កម្មវិធី វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

ក្រុមហ៊ុន DRVR ផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យវិភាគយានយន្ត ប្រចាំតំបន់អាស៊ី 

ក្រុមហ៊ុន DRVR គឺជាក្រុមហ៊ុនវិភាគប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ និងកម្មវិធី IoT សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ធានារ៉ាប់រងនិងយានយន្ត ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់កងនាវា រួមទាំងនាវាធំៗ។ ក្រុមហ៊ុន មាននៅប្រទេសអូស្រ្តាលី និងមានប្រតិ្តបត្តិការក្នុងប្រទេសចំនួន ៥ រួមមាន ប្រទេសថៃ មីយ៉ាន់ម៉ា និងឥណ្ឌូនេស៊ី។  បច្ចុប្បន្ន  ក្រុមហ៊ុន DRVR មាន យានយន្តរាប់ពាន់គ្រឿង ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួន។ អតិថិជនសាជីវកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន  DRVR  មួយចំនួន រួមមាន ក្រុមហ៊ុន National Car Rental ក្រុមហ៊ុន Tokio Marine និងក្រុមហ៊ុន NinjaVan។ ប្រតិបត្តិការរបស់ ក្រុមហ៊ុន DRVR បច្ចុប្បន្នតំណាងឲ្យយានយន្តច្រើនជាង៤ ម៉ឺនគ្រឿង  ដែលមានសេវាទិន្នន័យវិភាគ ។

ក្រុមហ៊ុន DRVR បានបង្កើតកម្មវិធីដំណោះស្រាយ ដែលភ្ជាប់យានយន្តជាមួយ ប្រព័ន្ធអីុនធឺណិត ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី IoT និងទិន្នន័យយានយន្តរបស់អ្នកបើកបរ។ ទិន្នន័យទាំងនេះនឹងត្រូវបាន ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ យកមក      វិភាគ និងប្រែក្លាយទៅជាចំណេះដឹងដែលអាចប្រើប្រាស់បាន។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុន DRVR បានបង្កើតដំណោះស្រាយដ៏ពិសេសមួយ ដែលផ្តោតលើការសើុបរកគ្រោះថ្នាក់ និងត្រួតពិនិត្យអាកប្បកិរិយាបើកបរ របស់អ្នកជិះម៉ូតូ។

លោក Charles Cheo អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ ក្រុមហ៊ុន Forte Insurance ដែលបានចូលរួមជាមួយមូលនិធិ SADIF បានបន្ថែមថា៖ ​«ការវិភាគទិន្នន័យ គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតផល ដែលប្រើប្រាស់នឹងពឹងពាក់លើទិន្នន័យ និងនិតិវិធី    ទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។  ដោយបូកបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលទៅក្នុង  របៀបយើងធ្វើការ   យើងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងអនុញ្ញាតឱ្យផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ។ ដូចនោះ ក្រុមហ៊ុន Forte ទន្ទឹងរងចាំធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន DRVR ដើម្បីអនុវត្តដំណោះស្រាយសម្រាប់អតិថិជន និងទីផ្សាររបស់យើង។»

នៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបញ្ចូលប្រាក់មូលធននេះ មូលនិធិ SADIF កំពុងធ្វើសហវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយ ក្រុមហ៊ុន            វិនិយោគនៅអាស៊ីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ និងក្រុមហ៊ុន Australian Angel Investment Group ដែលមានបទពិសោធន៍។

ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន DRVR លោក David Henderson បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ក្រុមហ៊ុន DRVR មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ដែលបានទទួលវិនិយោគនេះ និងបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តជាមួយមូលនិធិSADIF។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំ ផ្តល់ដំណោះស្រាយរួមគ្នានូវ ប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយ តេឡេមាទិច (Telematics) ចល័តដំបូងបង្អស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Forte និងក្រុមហ៊ុន Smart Axiata។ ការវិនិយោគ និងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងជាមួយក្រុមហ៊ុន Forte នឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងពង្រីកសេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការរបស់យើងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ស្របតាមផែនការពង្រីកក្នុងតំបន់របស់យើង។ យើងមើលឃើញសក្តានុពលដ៏ធំធេង សម្រាប់ការរីកចម្រើន មិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មាននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ានផងដែរ។» 

ក្រុមហ៊ុន DRVR ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ជាក្រុមហ៊ុនល្អបំផុត ផ្នែក Best IoT Startup ក្នុងពិធី Rice Bowl អាស៊ាន (ASEAN Rice Bowl) ប្រទេសថៃ ឆ្នាំ ២០១៨ និងពានរង្វាន់ ក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីល្អបំផុង នៅប្រទេសថៃ (Best New Company at King Power Thailand) នៅឆ្នាំ ២០១៩៕