តើអ្វីជាបេសកកម្មសំខាន់បំផុត នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក?

ជ្រើសរើសស្លាបមួយដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ ដើម្បីដឹងថា តើជីវិតអ្នកនឹងមានបេសកកម្មអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេ?

1. ស្លាបទី ១ / បង្កើត

Screen Shot 2020 12 17 At 12.09.12 PM

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកស្លាបដំបូងវាគឺដោយសារតែបេសកកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតគឺត្រូវច្នៃប្រតិដ្ឋ។ អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការគិត ទើបអាចនាំឱ្យជីវិតអ្នកសម្រេចក្ដីសុបិន។

ប្រសិនបើអ្វីដែលពិភពលោកត្រូវការដើម្បីកែលម្អឱ្យប្រសើរជាងមុន មិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតអ្នកនឹងមានបំណងបង្កើតវា!

2. ស្លាបទី ២ / ការថែទាំ

Screen Shot 2020 12 17 At 12.09.16 PM

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកស្លាបទី ២ វាគឺដោយសារតែអ្នកគឺជាមនុស្សដែលងាយទទួលអារម្មណ៍ និងចេះយល់ចិត្តអ្នកដទៃ ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃ។ បេសកកម្មរបស់អ្នកនៅលើពិភពលោកនេះគឺ ដើម្បីជាការគាំទ្រ និងថែទាំដល់មនុស្សនៅជុំវិញអ្នក។

វាពិបាកណាស់នៅពេលខ្លះ ហើយអ្នកក៏មិនត្រូវភ្លេចថែរក្សាខ្លួនឯងដែរ។ ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់អ្នកគឺ ដើម្បីក្លាយជាមនុស្សដែលអ្នកផ្សេងប្រែអ្នកតែងតែមានព្រលឹងសប្បុរស និងអំណោយដើម្បីការពារអ្នកដទៃពីពិភពលោកនេះនិងពីខ្លួនអ្នក។

3. ស្លាបទី ៣ / សះស្បើយ

Screen Shot 2020 12 17 At 12.09.19 PM

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយកស្លាបទីបី បន្ទាប់មកបេសកកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតនេះគឺដើម្បីជាសះស្បើយ។ អ្នកមានឱកាសស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកដទៃត្រូវការ អ្វីដែលធ្វើឱ្យពួកគេឈឺចាប់អ្វីដែលពួកគេខ្វះមិនបាន។

ដូច្នេះអំណោយរបស់អ្នកគឺ ដើម្បីជួយមនុស្សនៅជុំវិញអ្នកឱ្យជាសះស្បើយ។ អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែណែនាំ និងអមដំណើរបរិស្ថានរបស់អ្នក។

4. ស្លាបទី ៤ / បង្កើនថាមពល

Screen Shot 2020 12 17 At 12.09.26 PM

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសស្លាបទី ៤ នោះគឺដោយសារតែអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគំនិតជាច្រើន អ្នកមានថាមពលគ្មានទីបញ្ចប់ហើយអ្នកតែងតែចង់ធ្វើអ្វីថ្មីៗ។

បេសកកម្មរបស់អ្នកគឺ ផ្សព្វផ្សាយថាមពលនេះដល់មនុស្សផ្សេងទៀត។ ចែកចាយថាមពលវិជ្ជមានដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក៕

ប្រភព ៖ Namastest / ប្រែសម្រួល ៖ ភី អេក (ក្នុងស្រុក)