២៤ រូបភាពនេះ បង្ហាញពីមនុស្សដែលបានជួបប្រទះ ថ្ងៃស៊យបំផុតក្នុងឆាកជីវិត

មនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានគឺភាគច្រើនជួបរឿងដែលមិនសូវល្អ។  ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាកើតឡើងដោយចៃដន្យទោះបីជាមិនមានទង្វើអវិជ្ជមានក៏ដោយ។ តើអ្នកធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះដែរទេ? ចង់ដឹងថាវាយ៉ាងណានោះមកទស្សនាជាមួយគ្នា។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៣

២៤

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide