១៥ រូបភាព ដ៏មានឥទ្ធិពលបង្ហាញពីភាពផ្សេងគ្នា ក្នុងអំឡុងពេលមានសង្រ្គាម និងអំឡុងពេលមានសន្តិភាព!

លោក Uğur គឺជាវិចិត្រករជនជាតិទួរគី។ ប្រទេសរបស់គាត់ជាប់នឹងតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោក។

នោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់សម្រេចចិត្តបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងទឹកដីពីរផ្សេងគ្នាដែលមាននៅលើភពផែនដីតែមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅ។ សូមក្រឡេកមើលរូបថតដែលជំរុញទឹកចិត្តដូចខាងក្រោម:

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 1

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 2

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 3

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 4

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 5

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 6

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 7

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 8

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 9

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 10

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 11

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 12

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 13

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 14

Powerful Pictures Show The Shocking Contrast Between The Two Worlds On Our Planet 15

 

ដោយ៖ វីរៈ | ព័ត៌មានបន្ថែម: Instagram