មកដល់ហើយនៅចាំអីទៀត! ឱកាសការងារស័្មគ្រចិត្ត ចូលរួមជាមួយក្រៀលកម្ពុជា (Creal Cambodia)

ឱកាសការងារស័្មគ្រចិត្ត ចូលរួមជាមួយក្រៀលកម្ពុជា (Creal Cambodia)

ចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ ថ្មីប្លែកទាក់ទងនឹងការងារសង្គមដែរឬទេ? ពេលនេះ

គម្រោងបរិស្ថានដ៍ធំប្រចាំឆ្នាំបានត្រឡប់មកវិញហើយ។​

Screen Shot 2019 06 04 At 8.45.47 PM

ក្រៀលកម្ពុជា (Creal Cambodia) កំពុងត្រូវការអ្នកស័្មគ្រចិត្តដែលសកម្ម និងមានទឹកចិត្តស្រលាញ់

បរិស្ថានដើម្បីចូលរួមរៀបចំគម្រោងការងារតាមផ្នែកដូចខាងក្រោម៖

១. Cameraman (ក្រុមសំបូរស្នេហ៍)

២. Video Team (ក្រុមរីករាយដាច់យប់)

៣. Graphic Design (ក្រុមត្រាស់ដឹង)

៤. Communication Team (ក្រុមទូតតាប៉ែ)

៥. Sale ( social product ) Team (អ្នកប្រម៉ាញ់ចំណូល)

៦. Sponsor Team (ទៅដល់ណា សុំដល់ហ្នឹង)

៧. Research Team (រុករកគ្រប់យ៉ាង)

៨. Project Assistant (ដូចជ្រុញមុខពីរ)

៩. Environment Volunteer Activist​ (រើសសំរាមដោយរីករាយ)

១០. Art & Drawing (ធីមរវើយរវាយ)

១១. Admin & Human Resource(អ្នកកំពូលត្រឹមត្រូវ)

១២. Event Organizer (ស្ដេចគិត)

១៣. Logistic Team (ធីមសាច់កម្មជាងគេ)

Screen Shot 2019 06 04 At 8.48.55 PM

តោះនៅអេះអុញអីទៀតបំពេញតាម Link ខាងក្រោម៖

https://docs.google.com/forms

Screen Shot 2019 06 04 At 8.49.05 PM

Screen Shot 2019 06 04 At 8.50.14 PM

Screen Shot 2019 06 04 At 8.50.31 PM

Screen Shot 2019 06 04 At 8.50.39 PM

ទំនាក់ទំនង 012 32 00 15 / 015 929 529 / 070 241 186 / 096 846 86 16

ម៉េល [email protected]

ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី ៖​ ២២ មិថុនា ២០១៩

ចូលរួមជាមួយក្រៀលកម្ពុជា ចូលរួមជាសមាជិកដ៏សំខាន់របស់បរិស្ថាន

www.facebook.com