តារាស្រីកូរ៉េទាំង ១០ ត្រូវបានបោះឆ្នាតជា ​តារាក្មេងហើយមានជាងគេ នៅ​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ

យោងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលរៀបចំឡើងដោយ Dish Insider តារាស្រីកូរ៉េទាំង ១០ ដែលត្រូវបានអ្នកនិយមលេងអុីនធឺណិតបោះឆ្នាតជា ​តារាក្មេងហើយមានជាងគេ នៅ​ពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ មានដូចខាងក្រោមនេះ

១០. Kim Yoo Jung  ទទួលបាន  ២.៦% សំលេង

០៩. HyunA ទទួលបាន  ៣.២% សំលេង

០៨. Hwasa សមាជិកក្រុម MAMAMOO ទទួលបាន  ៣.៣% សំលេង

០៧.Tzuyu សមាជិកក្រុមTWICE ទទួលបាន  ៣.៩% សំលេង

០៦. CHUNG HA ទទួលបាន  ៥.៩% សំលេង

០៥. Wonyoung សមាជិកក្រុម IZ*ONE ទទួលបាន ៦.០% សំលេង

០៤. Jennie សមាជិកក្រុម BLACKPINK ទទួលបាន ៦.៦% សំលេង

០៣. Suzy ទទួលបាន  ៩.៩% សំលេង

០២. Kim Yuna ទទួលបាន  ២១.១% សំលេង

០១. IU ទទួលបាន  ២២.៥% សំលេង

 

Credit Writer : Target

កែសំរួល និងបកប្រែពី Koreaboo