១៦ រូបភាពបង្ហាញពីរបៀបដែលបុរសគួរឱ្យស្រឡាញ់ពេលពួកគេមានកូនស្រី។

ដំបូងឡើយគ្រាន់តែជាបុរសម្នាក់គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់នោះទេ។ តែដល់ពេលមានបានក្លាយជាឪពុកគេបានភ្ញាក់ខ្លួនព្រើតថា ខ្ញុំមិនមែននៅម្នាក់ឯងនោះទេ ខ្ញុំមានប្រពន្ធមានកូន។ ខ្ញុំមានភារៈកិច្ចផ្ដល់ក្តីសុខដល់ពួកគាត់។

តោះទៅមើលនូវរូបភាពខាងក្រោមនេះជាមួយភាពពិតរបស់បុរសជាឪពុកគេ៖

Every daughter thinks her dad is the most handsome.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

Everything becomes more interesting if we do it together.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

Dad is stronger than the sun.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

But even he needs his daughter’s support sometimes.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

There is nothing a dad can’t learn to do for his daughter.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

Dad’s decisions are very practical. And funny.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

A dad teaches by example.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

There’s magic, even in everyday chores.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

Dad will always take care of you.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

He’ll always be there for you.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

Ready to hug you.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

Take a trip to a Wonderland together.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

And discover a whole new world.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

A house with a little daughter in it is full of different signs.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

And memories that will forever live in her heart.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

This is what love looks like.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Soosh • illustrator • (@vskafandre) on

តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះរឿងប្រៀបប្រដូចដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះដែលបង្កើតដោយសូស "Soosh"? ចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកជាមួយយើងនៅក្នុងមតិយោបល់។

Preview photo credit vskafandre / instagram

ប្រភព៖ brightside.me