តោះនរណាខ្លាំងអាចរកឃើញភាពខុសគ្នាបានលឿនបំផុត?

តើកម្រិតយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដូចម្តេចធ្វើឲ្យអ្នកអាចរកឃើញភាពលាក់បាំងបានយ៉ាងឆប់? តើអ្នកកត់សម្គាល់ព័ត៌មានលម្អិតបានល្អប៉ុណ្ណា? ក្រឡេកមើលរូបភាពឱ្យបានដិតដល់។ នៅលើពួកវាទាំងអស់មានអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចរកឃើញនៅនៅពេលមើលនាលើដំបូង។ ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមានការអត់ធ្មត់និងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺអាចមើលឃើញយ៉ាងលឿន។

6. តើរូបខ្លាឃ្មុំនៅត្រង់ណា?

19998160 20590110 1 0 1518616150 1518616153 650 1 1518616153 650 32e9147584 1519569424

19998210 20587960 1 0 1518615999 1518616002 650 1 1518616002 650 32e9147584 1519569424

5. ស្វែងរករូបក្មេងប្រុស

19998260 19470010 618281 0 1518443886 1518443895 1500 1 1518443895 650 F2fa721d97 1519569424

19998310 19471310 618281  0 1518443910 1518443918 1500 1 1518443918 650 E821ae789a 1519569424

4. តើកូនជ្រូកនៅឯណា?

19998360 20072360 620688 0 1518539293 1518539296 1500 1 1518539296 650 E821ae789a 1519569424

19998410 20072460 620688 2 0 1518539453 1518539457 1500 1 1518539457 650 E821ae789a 1519569424

3. តើសត្វពស់នៅត្រង់ណា?

19998460 20072160 620689 0 1518538956 1518538961 1500 1 1518538961 650 E821ae789a 1519569424

19998510 20072260 620689 2 0 1518539196 1518539236 2000 1 1518539236 650 E821ae789a 1519569424

2. តើចំណុចខុសគេនៅត្រង់ណា?

19998560 19496610 618281 3 0 1518445406 1518445413 1500 1 1518445413 650 E821ae789a 1519569424

19998610 19499460 618281 3  0 1518445720 1518445730 1500 1 1518445730 650 E821ae789a 1519569424

1. រកគូដែលខុសគ្នា

19998660 19488660 618281 2 0 1518444525 1518444536 1500 1 1518444536 650 E821ae789a 1519569424

19998710 19489710 618281 2  0 1518444575 1518444582 1500 1 1518444582 650 A7225ec76b 1519569424

តើអ្នកអាចរកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនចាំបាច់ពិនិត្យមើលព័ត៌មានជំនួយទេ? ប្រាប់យើងនៅក្នុងផ្នែកមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រភពដើម៖brightside.me