ពេលបានឃើញរូបថតរបស់ស្រ្តី ២០ នាក់ខាងក្រោមនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ដើររករូបថតចាស់ៗមកមើល!!!

ពិតណាស់មនុស្សយើងគឺពេលដែលកំពុងធុញនឹងរឿងរ៉ាវជីវិត តែស្រាប់តែមើលឃើញគេបង្ហោះរូបថតចាស់ៗកាលវ៍យក្មេងមកគឺដឹងតែចាប់ផ្តើមនឹកឃើញរឿងជាច្រើនដែលខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាកជាពុំខាន។

រូបថតដែលធ្វើឲ្យបំភ្លេចមិនបានគឺកាលរៀនវិទ្យាល័យជារូបភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ឬសៀវភៅរូបថតផ្សេង។

ថ្ងៃនេះក្រុមការងារ ក្នុងស្រុក នាំគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលរូបចាស់ៗរបស់បរទេស ២០ នាក់ ដែលជារូបថតនៃវ័យកាលពីនៅសិក្សា៖

1. “My gorgeous mom at 23 years old in 1983”

2. “Looking through some random boxes and found this nice picture of my mom from 1990.”

3. “I just graduated high school, so my mom busted out her senior portraits from 1982.”

4. “I remember people stopping us all the time when I was younger to tell my mom how much she looked like Princess Diana.”

5. “My mom’s high school glamour shot (1992)”

6. “Found an old pic of my mom from high school.”

7. “Found my mom’s senior pics from when she was 17 years old.”

8. “My beautiful mom at 20 years old. Pic taken by my dad when they were dating. Italy, Cinque Terre, 1982.”

9. “My mom and aunt in the ’70s, looking like an album cover”

10. “My dad’s slick senior portrait, 1969”

11. “Here’s my mom in the ’70s!”

12. “My mom circa the late ’70s”

13. “My mom in the ’80s, wearing my dad’s jacket”

14. “My glamorous mom in the 1950s. She danced all night, wore beautiful dresses, and was the kindest lady you could imagine.”

15. “My mom sent me her photo from back in the ’80s. She was a beauty.”

16. “My dad’s senior picture from the ’70s”

17. “My mom, modeling in the ’80s”

18. “My mom was a Boston Pahk Rangah in the ’80s.”

19. “My mom’s glamour shot, circa 1991”

20. “My mom’s graduation portrait, 1989”

តើពេលណាដែលអ្នកបានឆែកអាល់ប៊ុមរូបថតគ្រួសារចាស់របស់អ្នក? មើលថាតើម៉ាក់និងឪពុករបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បតិ្តរូបថតតោះបើមាននូវអ្វីទាំងនេះចូរចែករំលែកវាជាមួយយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រភព៖ Brightside

Preview photo credit OfficialKatLev / Reddit, Physical-Kid / Reddit