លោកអើយដឹងពីតំលៃកង់ទាំង៧ខាងក្រោមនេះហើយអាចគាំងបេះដូច!!!

បរទេស៖ កង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដោយលោក Baron Karl Von Drais ដែលជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។ កាលពីដំណាក់ដំបូង កង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្មានការប្រើឈ្នាន់ធាក់នោះទេ ដោយមានត្រឹមតែកង់ មុខ និង ក្រោយ ២តែប៉ុណ្ណោះ។

1024px Draisine_or_Laufmaschine,_around_1820._Archetype_of_the_Bicycle._Pic_01

1024px KarlVonDrais

800px KarlDrais

ពិតណាស់សម័យកាលពីមួយសម័យការគឺតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច ដូចនេះការវិវត្តន៍នៃកង់កាន់តែរីកចម្រើនតាមសម័យកាល។ កង់បានចាប់ផ្តើមមានឈ្នាន់ធាក់ មានលេខសម្រួលឲ្យមានការងាយក្នុងការប្រើប្រាស់។​ ហើយនៅពេលដែលកង់កាន់តែទំនើប តម្លៃរបស់វាវិញក៏ថ្លៃតាមហ្នឹងផងដែរ តោះទៅមើលតំលៃជាក់ស្តែងដូចកង់ទាំង ៧ ខាងក្រោមនេះមើលថាថ្លៃយ៉ាងណា។

តោះតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពីរូបរាង និងតម្លៃរបស់វាខាងក្រោមនេះ៖

១. Butterfly Trek Madone តម្លៃ ៥០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

២

២. Trek Yoshitomo Nara តម្លៃ ២០០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

១

៣. Chrome Hearts X Cervelo តម្លៃ ៦០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

3

៤. Rare Tiffany & Co. Silver Mounted Lady’s Bike តម្លៃ ៧០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៥. Trek Madone 7 – Diamond តម្លៃ ៧៥ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

៦. Aurumania Crystal Edition Gold Bike តម្លៃ ១៤៤ ៤០០ ដុល្លារអាមេរិក

4

៧. Kaws – Rek Madone តម្លៃ ១៦០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក