ហេតុផល១៦យ៉ាងដែលធ្វើឱ្យបុគ្គលិកលាឈប់ពីការងារ

ការងារគឺជាក្តីស្រមៃរបស់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សាចង់បាន បន្ទាប់ពីពួកគាត់បញ្ចប់ការសិក្សា។ ការងារមួយចំនួនគឺជាយាន្តសម្រាប់ចម្លងសិស្សានុសិស្សឱ្យរៀនចប់ ដោយពួកគាត់ធ្វើវាដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើការសិក្សារបស់ពួកគាត់ ហើយការងារមួយចំនួនទៀតគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែធ្វើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់។

Photo_2020 10 16_15 43 47

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផលទាំងដប់ប្រាំមួយយ៉ាងដែលធ្វើឱ្យបុគ្គលិកលាឈប់ពីការងាររបស់ពួកគាត់៖

១)-បុគ្គលិកត្រូវការលុយ

២)-កន្លែងការងារមិនបានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ផ្តល់ចំណេះដឹង និងការអភិវឌ្ឍជំនាញ

៣)-ការងារទាប ឬខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក

៤)-ខ្វះការសហការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

៥)-បុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនមិនត្រូវបានផ្តល់តម្លៃពីថ្នាក់លើ

៦)-ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងច្រើនហួសហេតុពេក

៧)-បុគ្គលិកយល់មិនច្បាស់ពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

៨)-ការប្រគល់ការងារឲ្យបុគ្គលិកច្រើនហួសប្រមាណ

៩)-ធ្វើខ្លួនជាអ្នកដែលចេះគ្រប់សព្វ

១០)-មិនខ្វល់អំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិក

១១)-មិនមានការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកពេលដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន

១២)-មិនបានផ្តល់ជាមតិស្ថាបនា និងបទពិសោធន៍ការងារដល់បុគ្គលិក

១៣)-ស្ថាប័នគិតថាមិនខ្វះទេបុគ្គលិក រើសចូលពេលណាក៏បាន

១៤)-មិនមានរចនាសម្ព័ន្ធការងារច្បាស់លាស់ សាំញាំ

១៥)-ថៅកែមិនចេះតែតាំងខ្លួនធ្វើចេះមិនឱ្យតម្លៃអ្នកមានសញ្ញាបត្រ

១៦)-ការសន្យាខ្យល់របស់អ្នកអ្នកគ្រប់គ្រង

ទីណាមានសម្ពាធខ្លាំង ទីនោះនឹងមានតែបុគ្គលិកធ្វើការដើម្បីលុយ និង ស្វែងរកឱកាសល្អដើម្បីចាកចេញ។

បើបុគ្គលិកក្នុងស្ថាបនមួយសុំឈប់ច្រើន ទី១គេត្រូវមើល

ទម្រង់ការងារ និង ថ្នាក់ដឹកនាំ។

ធ្វើមនុស្សត្រូវចេះយល់ពីគ្នា និងគោរពគ្នា 🙏🙏🙏

ប្រភព: Chhorlinda-Kheng