តោះ! មកស្គាល់កំពូលប្រធានាធិបតីទាំង៤៦រូប របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងឆ្នាំកាន់តំណែង

ដូចដែលបានដឹងហើយថា ក្នុងអំឡុងពេលជាង២សតវត្សន៍មកនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេស៤៦រូបមកហើយ (គិតរួមទាំងប្រធានាធិបតីដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះ)។ ហើយចំពោះការដឹកនាំប្រទេសរបស់ប្រធាធិបតីមួយរូបៗ អាចកាន់តំណែងបានត្រឹមតែ២អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះ (មួយអាណត្តិមានបួនឆ្នាំ)។

យ៉ាងណាមិញ នៅចុងឆ្នាំ២០២០នេះដែរ អាមេរិកក៏បានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រទេសដោយបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលធ្វើឱ្យលោកប្រធានាធិបតីចាស់ គឺលោក ដូណាល់ត្រាំ មានការមិនពេញចិត្តសោះឡើយ។

តោះ! កុំឱ្យខាតពេលយូរ យើងទៅស្គាល់មេដឹកនាំ ឬប្រធានាធិបតីរបស់ងាមេរិកទាំង៤៦រូបទាំងអស់គ្នា។

ប្រធានាធិបតីទី ៤៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតមានឈ្មោះថា លោក "ចូ ប៉ៃឌិន Joe Biden" កើតនៅថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៤២ (អាយុ ៧៧ ឆ្នាំ)។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមកាន់តំណែងថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១។

800px Joe_Biden_official_portrait_2013_cropped_(cropped)

ប្រធានាធិបតីទី ៤៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ដូណាល់ ជេ ត្រាំ Donald J. Trump" កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៤៦ (អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ)។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧ - ខែមករាឆ្នាំ ២០២០។

800px Donald_Trump_official_portrait_(cropped_2)

ប្រធានាធិបតីទី ៤៤ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "បារ៉ា​ក់ ​អូ​បា​ម៉ា Barack Obama" កើតនៅថ្ងៃទី ៤ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៦១ (អាយុ ៥៩ ឆ្នាំ)។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០០៩ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៧។

Official_portrait_of_Barack_Obama

ប្រធានាធិបតីទី ៤៣ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ចច ដាបប័យូ ប៊ូស George W. Bush" កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩៤៦ (អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ)។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០០២ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០០៩។

800px George W Bush

ប្រធានាធិបតីទី ៤២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ប៊ីល គ្លីនតុន Bill Clinton" កើតនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៤៦ (អាយុ ៧៤ ឆ្នាំ)។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៩៣ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០០១។

800px Bill_Clinton

ប្រធានាធិបតីទី ៤១ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ចច អេច ដាបប័យូ ប៊ូស George H. W. Bush" កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩២៤ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៨៩ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៩៣។

800px George_H._W._Bush_presidential_portrait_(cropped)

ប្រធានាធិបតីទី ៤០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "រ៉ូណាល់ រីហ្គែន Ronald Reagan" កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៩១១ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០០៤។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៨១ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៨៩។

800px Official_Portrait_of_President_Reagan_1981

ប្រធានាធិបតីទី ៣៩ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជីមម៊ី ខាធ័រ Jimmy Carter" កើតនៅថ្ងៃទី ១ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩២៤ (អាយុ ៩៦ ឆ្នាំ)។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៧ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៨១។

800px JimmyCarterPortrait2

ប្រធានាធិបតីទី ៣៨ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហ្គ្រីដហ្វដ Gerald Ford" កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩១៣ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០០៦។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៩ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៧៤ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៧។

800px Gerald_Ford_presidential_portrait

ប្រធានាធិបតីទី ៣៧ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "រីឆាត និចស៊ុន Richard Nixon" កើតនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមករាឆ្នាំ ១៩១៨ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២២ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៩៤។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៦៩ - ថ្ងៃទី ៩ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៧៤។

800px Richard_Nixon_presidential_portrait_(1)

ប្រធានាធិបតីទី ៣៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "លីនដុន ប៊ី ចនស៊ុន Lyndon B. Johnson" កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩០៨ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២២ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៧៣។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៦៣ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៦៩។

800px 37_Lyndon_Johnson_3x4

ប្រធានាធិបតីទី ៣៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ចន អេហ្វ កេណ្ណឌី John F. Kennedy" កើតនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៩១៧ ហើយគេធ្វើឃាត៖ ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៦៣។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៦១ - ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៦៣។

800px John_F._Kennedy,_White_House_color_photo_portrait

ប្រធានាធិបតីទី ៣៤ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ឌីវ៉ីធ ឌី អ៊ីសិនហ្វោវ័រ Dwight D. Eisenhower" កើតនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលាឆ្នាំ ១៨៩០ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៦៩។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករាឆ្នាំ ១៩៥៣ - ថ្ងៃទី ២០ ខែ មករាឆ្នាំ ១៩៦១។

800px Dwight_D._Eisenhower,_official_photo_portrait,_May_29,_1959

ប្រធានាធិបតីទី ៣៣ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហារី អេស ធ្រូមែន Harry S. Truman" កើតនៅថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ១៨៨៤ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៩៧២។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៤៥ - ថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៥៣។

TRUMAN_58 766 06_CROPPED

ប្រធានាធិបតីទី ៣២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហ្វ្រេនគ្លីន ឌី រ៉ូហ្សូល Franklin D. Roosevelt" កើតនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករាឆ្នាំ ១៨៨២ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១២ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៤៥។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៣៣ - ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៤៥។

800px FDR_in_1933_(1)

ប្រធានាធិបតីទី ៣១ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហឺប៊ឺរ ហូវ័រ Herbert Hoover" កើតនៅថ្ងៃទី ១០ ខែសីហាឆ្នាំ ១៨៧៤ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២០ ខែតុលាឆ្នាំ ១៩៦៤។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩២៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៣៣។

800px President_Hoover_portrait

ប្រធានាធិបតីទី ៣០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ខាលវ៉ីន ខូលីដ Calvin Coolidge" កើតនៅថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៧២ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៥ ខែមករាឆ្នាំ ១៩៣៣។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩២៣ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩២៩។

800px Calvin_Coolidge_cph.3g10777_(cropped)

ប្រធានាធិបតីទី ២៩ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "វរិន ជី ហាតឌីង Warren G. Harding" កើតនៅថ្ងៃទី ២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៨៦៥ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩២៣។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩២១ - ថ្ងៃទី ២ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩២៣។

800px Warren_G_Harding Harris_&_Ewing

ប្រធានាធិបតីទី ២៨ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "វ៉ូដ្រូវ វីលស៊ុន Woodrow Wilson" កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៨៥៦ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ១៩២៤។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩១៣ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩២១។

800px Woodrow_Wilson H&E

ប្រធានាធិបតីទី ២៧ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "វីល្លៀម ហូវ៉ាត តាហ្វ William Howard Taft" កើតនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៨៥៧ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៨ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៣០។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩០៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩១៣។

800px William_Howard_Taft,_head And Shoulders_portrait,_facing_front

ប្រធានាធិបតីទី ២៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ឌឺដូ រ៉ូសវ៉េត Theodore Roosevelt" កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលាឆ្នាំ ១៨៥៨ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៦ ខែមករាឆ្នាំ ១៩១៩។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩០១ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩០៩។

800px President_Roosevelt_ _Pach_Bros

ប្រធានាធិបតីទី ២៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "វីល្លៀម ម៉ាកឃីនលី William McKinley" កើតនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមករាឆ្នាំ ១៨៤៣ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩០១។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៩៧ - ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩០១។

800px Mckinley

ប្រធានាធិបតីទី ២៤ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហ្គ្រូវក្លូល ឡិន Grover Cleveland" កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៣៧ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩០៨។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៩៣ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៩៧។

800px Grover_Cleveland_ _NARA_ _518139_(cropped)

ប្រធានាធិបតីទី ២៣ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "បេនយ៉ាមីន ហារីស៊ុន Benjamin Harrison" កើតនៅថ្ងៃទី ២០ ខែសីហាឆ្នាំ ១៨៣៣ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩០១។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៩៣។

800px Benjamin_Harrison,_head_and_shoulders_bw_photo,_1896

ប្រធានាធិបតីទី ២២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហ្គ្រូវក្លូល ឡិន Grover Cleveland" កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៣៧ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩០៨។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨៥ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨៩។

800px Grover_Cleveland_ _NARA_ _518139_(cropped)

ប្រធានាធិបតីទី ២១ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ឆេស្ទឺ អេ អរធឺរ Chester A. Arthur" កើតនៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលាឆ្នាំ ១៨២៩ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៨៨៦។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៨៨១ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨៥។

800px Chester_Alan_Arthur

ប្រធានាធិបតីទី ២០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជេមស៍ អេ ហ្គាហ្វីល James A. Garfield" កើតនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៨៣១ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៨៨១។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨១ - ថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៨៨១។

800px James_Abram_Garfield,_photo_portrait_seated

ប្រធានាធិបតីទី ១៩ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "រ៉ូធើហ្វឺត ប៊ី ហៃស Rutherford B. Hayes" កើតនៅថ្ងៃទី ៤ ខែតុលាឆ្នាំ ១៨២២ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៨៩៣។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៧៧ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៨១។

800px President_Rutherford_Hayes_1870_ _1880_Restored

ប្រធានាធិបតីទី ១៨ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "យូលីសស៊ី អេស ហ្គ្រេន Ulysses S. Grant" កើតនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨២២ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៨៥។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៦៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៧៧។

800px Ulysses_S_Grant_by_Brady_c1870 Restored

ប្រធានាធិបតីទី ១៧ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "អានដ្រូ ជូនស៊ុន Andrew Johnson" កើតនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៨០៨ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៧៥។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨៦៥ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៦៩។

800px Andrew_Johnson_photo_portrait_head_and_shoulders,_c1870 1880 Edit1

ប្រធានាធិបតីទី ១៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "អាប្រាហាំ លីនខុន Abraham Lincoln" កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៨០៩ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨៦៥។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៦១ - ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨៦៥។

800px Abraham_Lincoln_O 77_matte_collodion_print

ប្រធានាធិបតីទី ១៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជេមស៍ ប៊ុចាណាន James Buchanan" កើតនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសាឆ្នាំ ១៧៩១ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៨៦៨។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៥៧ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៦១។

800px James_Buchanan

ប្រធានាធិបតីទី ១៤ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហ្វ្រង់គ្លីន ផែរ Franklin Pierce" កើតនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៨០៤ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៨ ខែតុលាឆ្នាំ ១៨៦៩។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៥៣ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៥៧។

800px Mathew_Brady_ _Franklin_Pierce_ _alternate_crop_(cropped)

ប្រធានាធិបតីទី ១៣ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ម៉ីលឡាដ ហ្វីលម៉ូរ Millard Fillmore" កើតនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមករាឆ្នាំ ១៨០០ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៨ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៧៤។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៥០ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៥៣។

800px Millard_Fillmore_by_Brady_Studio_1855 65 Crop

ប្រធានាធិបតីទី ១២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ហ្សាចារី ថេល័រ Zachary Taylor" កើតនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៧៨៤ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៥០។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៤៩ - ថ្ងៃទី ៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៥០។

Zachary_Taylor_restored_and_cropped

ប្រធានាធិបតីទី ១១ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជេមស៍ ខេ ភុក James K. Polk" កើតនៅថ្ងៃទី ២ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៧៩៥ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៨៤៩។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៤៥ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៤៩។

800px JKP

ប្រធានាធិបតីទី ១០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជូន ថៃលឺរ John Tyler" កើតនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនាឆ្នាំ ១៧៩០ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៨ ខែមករាឆ្នាំ ១៨៦២។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨៤១ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៤៥។

800px John_Tyler,_Jr

ប្រធានាធិបតីទី ៩ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "វីល្លៀម ហិនរី ហារីស៊ុន William Henry Harrison" កើតនៅថ្ងៃទី ៩ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៧៧៣ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៤ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨៤១។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៤១ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសាឆ្នាំ ១៨៤១។

800px William_Henry_Harrison_daguerreotype_edit

ប្រធានាធិបតីទី ៨ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ម៉ាទីន វ៉ាន់ បូរ៉ិន Martin Van Buren" កើតនៅថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៧៨២ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៦២។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៣៧ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៤១។

800px Martin_Van_Buren_edit

ប្រធានាធិបតីទី ៧ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "អ៊េនឌ្រូ ជេកស៊ុន Andrew Jackson" កើតនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនាឆ្នាំ ១៧៦៧ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៨៤៥។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨២៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨៣៧។

Andrew_jackson_head

ប្រធានាធិបតីទី ៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ចនឃ្វីនស៊ី អាដាម John Quincy Adams" កើតនៅថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៧៦៧ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភះឆ្នាំ ១៨៤៨។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨២៥ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨២៩។

06_john_quincy_adams

ប្រធានាធិបតីទី ៥ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជេមស៍ ម៉ុនរ៉ូ James Monroe" កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសាឆ្នាំ ១៧៥៨ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨៣១។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨១៧ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨២៥។

James_monroe

ប្រធានាធិបតីទី ៤ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ជេម ម៉ាឌីសុន James Madison" កើតនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនាឆ្នាំ ១៧៥១ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៨៣៦។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨០៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨១៧។

James

ប្រធានាធិបតីទី ៣ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ថូម៉ាស ជេហ្វហ្វឺស៊ុន Thomas Jefferson" កើតនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសាឆ្នាំ ១៧៤៣ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨២៦។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨០១ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨០៩។

៣

ប្រធានាធិបតីទី ២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ចន អាដាម John Adams" កើតនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលាឆ្នាំ ១៧៣៥ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ១៨២៦។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៧៩៧ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៨០១។

History_Political_Career_of_John_Adams_rev_1SF_HD_1104x622 16x9

ប្រធានាធិបតីទី ១ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា លោក "ចូជេជ វ៉ាស៊ីនតោន George Washington" កើតនៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ១៧៣២ ហើយទទួលមរណៈភាពក្នុងថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូឆ្នាំ ១៧៩៩។ អាណត្តិប្រធានាធិបតី៖ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសាឆ្នាំ ១៧៨៩ - ថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ១៧៩៧។

George Washington (The Lansdowne Portrait) By Gilbert Stuart

ប្រភពរូបភាពនិងខ្លឹមសារប្រែសម្រួលពី៖ en.wikipedia

ក្នុងស្រុករក្សាសិទ្ធប្រែសម្រួល

រក្សា​សិទ្ធិ​ដោយ​៖ ក្នុងស្រុក