តេស្តផ្លូវចិត្ត! តើអ្នកតែងតែលាក់អារម្មណ៍អ្វីរាល់ថ្ងៃនេះ?

ជ្រើសរើសនំខេកមួយដែលអ្នកចង់ញុំាជាងគេ ដើម្បីដឹងពីផ្លូវចិត្ត និងអារម្មណ៍ដែលអ្នកលាក់រាល់ថ្ងៃនេះ។

A. នំខេកទី ១

Screen Shot 2020 12 12 At 11.42.07 AM

អ្នកតែងតែលាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលអ្នកដទៃគិតពីអ្នក អាចរារាំងអ្នកមិនឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលល្អបំផុតបានឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ អ្នកផ្តោតលើការប្រើថាមពលវិជ្ជមានទៅលើការបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីៗ និងស្គាល់មនុស្សដែលនឹងជួយបន្ថែមអារម្មណ៍ល្អៗដល់ជីវិតអ្នក។

B. នំខេកទី ២

Screen Shot 2020 12 12 At 11.42.12 AM

អ្នកចូលចិត្តផ្តោតលើតម្រូវការរបស់អ្នកដទៃ ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកភ្លេចខ្លួនឯងនៅក្នុងដំណើរការណាមួយ។ ចងចាំនូវអ្វីដែលមិត្តភក្តិ និងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រឡាញ់អ្នកបំផុតហើយផ្តល់អាទិភាពដល់ខ្លួនអ្នក និងមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ កុំខ្វល់ពីផ្គាប់ផ្គន់អ្នកផ្សេងពេក។

C. នំខេកទី ៣

Screen Shot 2020 12 12 At 11.42.19 AM

អ្នកមានគោលដៅ និងការលើកទឹកចិត្តច្រើនដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ប៉ុន្តែអ្នកបារម្ភពីអ្វីដែលអ្នកនឹងប្រឈមមុខ។ វាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកផ្តោតលើគោលដៅចុងក្រោយ និងអបអរសាទរជ័យជម្នះតូចរបស់អ្នក៕

ប្រភព ៖ iOne / ប្រែសម្រួល ៖ ភី អេក (ក្នុងស្រុក)