ក្រុមហ៊ុន Facebook បានធ្វើការដូរឈ្មោះហើយ! មានដឹង “Meta” ហ្នឹងមានន័យដូចម្តេចទេ? មេត្តា!!

ក្រុមហ៊ុន Facebook បានធ្វើការដូរឈ្មោះហើយ!

មានដឹង “Meta” ហ្នឹងមានន័យដូចម្តេចទេ?

Facebook នឹងប្តូរឈ្មោះទៅជា “Meta” ដែលឈ្មោះនេះមានប្រភពមកពីភាសា ហ្គ្រេច “Greek” មានន័យថា “Beyond” គេជ្រេីសរេីសយកឈ្មោះនេះ ព្រោះ អត្ថន័យ Meta នឹងផ្តល់អោយយេីងលេីសពីអ្វីដែល Facebook មានរាល់ថ្ងៃ។

1

Mark Zuckerberg មានបំណងសាង Facebook ពី app និង media ធម្មតា (beyond social media) ទៅជា Virtual Reality (VR)។

Plateform ថ្មីរបស់ “Metaverse” អ្នកប្រេីប្រាស់ មិនត្រឹមតែអាចលេងហ្គេម ធ្វេីការ សន្ទនា ទំនាក់ទំនងគ្នាទេ តែវាកាន់តែពិសេសជាងមុន ដែលវាហាក់នាំអ្នកប្រេីប្រាស់ទៅដល់បរិយាកាសនោះពិតៗ ជាមួយសំលេង និងរូបភាពពិតៗ ដែលយេីងអាចឃេីញ និងស្តាប់បានតាមរយះឧបករណ៍ VR ។


ត្រៀមខ្លួនជាមួយការកសាងបច្ចេកទេសថ្មីៗរបស់ Meta (Metaverse)

Be ready for the new connection, metaverse. Let’s and keep exploring the new technologies. The future must be so excited 😇

#Meta #Metaverse #facebook

By MD PETER

Managing Director