២០រូបភាព ដែលជារូបភាពពិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ Photoshop

រូបថតដំបូងត្រូវបានថតដោយ James Maxwell នៅឆ្នាំ ១៨៦១ ។ មានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនតាំងពីពេលនោះមក។ សព្វថ្ងៃនេះមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីកែរូបភាព Photoshop ជាដើម។ ប៉ុន្តែកន្លែងមួយចំនួននៅលើផែនដីនេះមានភាពស្រស់ស្អាតដូចរូបភាពខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពស្រស់ស្អាតពិតៗមិនមានការប្រើកម្មវិធីកែរូបភាពឡើយ។ ទាំងនេះជាភស្ដុតាងដែលពួកយើងយកមកបង្ហាញ។

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

 ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide