២២ ឧទាហរណ៏គួរឱ្យអស់សំណើចអំពី ស្ថាបត្យកម្មទំនើប ដែលត្រូវបានកសាងដោយគ្មានផែនការ និងគំនិតច្នៃប្រឌិត

ស្ថាបត្យកម្មទំនើប និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងមានសព្វថ្ងៃនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃជំនាញដ៏អស្ចារ្យ ការខិតខំប្រឹងប្រែង ការរៀបចំ និងការច្នៃប្រឌិត។ ប៉ុន្តែអគារសំណង់ខ្លះនៅលើពិភពលោកបានសាងសង់គ្មានផែនការ និងគ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិត មើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចដូចរូបខាងក្រោម។ បន្ទាប់ពីបានមើលរូបភាពទាំងនេះ វានឹងមានចំងល់ជាច្រើននឹងត្រូវចោទឡើយក្នុងសំនួរខាងក្រោម។

22 Hilarious Examples Of

2. តើវាទំហំផ្ទះសមាមាត្រនឹងកំពស់ដែរឬទេ?

22 Hilarious Examples Of

3. តើអាចនៅដល់ឆ្នាំណា?

22 Hilarious Examples Of

4. ស្ថាបត្យកម្មទំនើបនេះត្រូវបានបង្កើតឡើដោយប្រើប្រាស់គណិតវិទ្យ និងរូបវិទ្យាដែរឬ?.

22 Hilarious Examples Of

5. ទិញសំបុត្រដើម្បីមើលជញ្ជាំង

22 Hilarious Examples Of

6. តើយើងអាចអង្គុយលេងបានដោយរបៀបណា?

22 Hilarious Examples Of

7. ធ្វើទ្វាដើម្បីអ្វី​បើគ្មានជញ្ជាំងផង

22 Hilarious Examples Of

8. បើអង្គុយជុះ តើវាអាចនឹងបាក់ដែរទេ

22 Hilarious Examples Of

9. គ្រាន់តែធ្វើប៉ុណ្ណឹងត្រូចការភាពស្មុគស្មាញជាងការគណនាគណិតវិទ្យាទៅទៀត

22 Hilarious Examples Of

10. ឡើងដល់លើតាមរបៀបណា

22 Hilarious Examples Of

11. ផ្ទះពោពេញដោយកាំជណ្តើរ

22 Hilarious Examples Of

12. 

22 Hilarious Examples Of

13. 

22 Hilarious Examples Of

14. 

22 Hilarious Examples Of

15. 

22 Hilarious Examples Of

16. 

22 Hilarious Examples Of

17. 

22 Hilarious Examples Of

18. 

22 Hilarious Examples Of

19. 

22 Hilarious Examples Of

20. 

22 Hilarious Examples Of

21. 

22 Hilarious Examples Of

22. 

22 Hilarious Examples Of