ទារកអាយុ 4ខែ ក្លាយជាតារារះលើបណ្តាញសង្គម ខណៈពេលកំពុងដេក

ទារកតូចតែងតែគួរឱ្យស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យទារកគេងលក់គឺជាការងារដ៏លំបាកមួយ។ នៅទីនេះយើងនឹងបង្ហាញរូបផតរបស់កូនក្មេងអាយុ 4ខែម្នាក់ឈ្មោះ Joey Marie ដែលកំពុងគេងលក់។ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឮថាទារកអាយុ 4 ខែរូបនេះបានក្លាយជាតារាពេលកំពុងគេងលក់។

ម្តាយទារកនោះឈ្មោះ Laura បានស្លៀកពាក់ដល់កូនស្រីអាយុ 4ខែរបស់នាងនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខុសៗគ្នា ខណៈពេលកំពុងគេងលក់ ហើយលទ្ធផលគឺគួរឱ្យស្រឡាញ់ណាស់។ ពី Sushi ទៅ Pokemon បានប្រែក្លាយកូនស្រីរបស់នាងឱ្យមើលទៅស្អាតបំផុត។

4-Month-Old Baby Becomes Star While Sleeping, All Credit Goes To Her Mommy!

2. Misty From Pokemon

29 6

3. Princess Ariel, She Is Just Aww-dorable!

28 6

4. A Marshmallow Man

27 6

5. She’s So Damn Cute I’m melting

26 6

6. A Mechanic, Seems She Works Really Hard For Money

25 7

7. Cutest Karate Kid I Ever Seen

24 6

8.Trin Trin! Milkmaid

23 5

9. The Cuter Beyonce

22 8

10. OMG! She Is Dressed Up Like Skrillex

21 8

11. Tatata Tarzan

20 16

12. Here Is Imperator Furiosa From ‘Mad Max”

19 16

13. Our Little Ninja Is Ready!

18 15

14. Anyone Want Sushi?

17 17

15. Pee-ka-Boo, Pikachu!

16 15

16. Her Smile! She Must Be Dreaming Of The Korean Spa

15 16

17. A Nigerian Child, Oh! She’s Awake In This One

14 20

18. Here We Are Presenting The Coolest Employee Of The Month

13 19

19. Eleven From ‘Stranger Things’

12 22

20. An Olympic Swimmer Who Just Won A Gold!

11 20

21. Little Sia

10 22

22. Damn! Jon Snow

9 27

23. This one’s amazing!!\

8 31

24. She’s Finding Dory!

7 35

25. Garth Algar From ‘Wayne’s World’\

6 44

26. At first, I thought the kid was the Chewbacca, But Its Han Solo

5 53

27. And When Sushi Turned To Sushi Master!

4 60

28. Goku From ‘Dragon Ball Z’

3 64

29. Cutest Mermaid

2 73

30. Slash From Guns N’ Roses

1 81