រូបថតចំនួន ១៥ ដែលបង្ហាញថាធម្មជាតិកំពុងសោយរាជ្យលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង!!!

មនុស្សយើងតែងតែប្រាកដថាពួកគេជាកម្លាំងខ្លាំងបំផុតក្នុងសកលលោកមួយនេះ។ ជាការពិតណាស់យើងមានបច្ចេកវិជ្ជាអស្ចារ្យនិងអាវុធគួរឱ្យខ្លាចជាច្រើន។ ដោយសារតែកាលៈទេសៈអំណោយផលយើងភ្លេចថាតើអំណាចពិតគឺជាធម្មជាតិ?

ពិតណាស់ធម្មជាតិជាអ្នកមានអំណាចលើភពផែនដីនៃយើង។ តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ១៥សន្លឹកនាំមកជូនដោយ Brightside ពិតជាបានបង្ហាញពីអំណាចអ្វីខ្លះដែលធម្មជាតិបានស្ដែងចេញមកឲ្យយើងបានដឹងនឹងស្វែងយល់៕

“Trees cocooned in spider’s webs”

This abandoned railway turned into a magnificent green tunnel.

Driving a car in the North Pole might be a little bit tricky.

“Tossed the seeds down the sink while carving my jack-o-lantern 2 weeks ago and forgot to turn on the garbage disposal...”

When nature takes back its rights:

Thousands of fish took over an abandoned shopping mall.

Plants are the only ones who can climb these stairs now.

It’s awesome to see survival against the odds.

After all of our wars, nature wins...

A baby tree growing on another tree

An apple orchard in Ireland after Hurricane Ophelia

These fans are so hardcore.

Unfortunately, trees can’t read.

Life always finds a way.

Do you have any powerful photos of nature taking back its rights?

Preview photo credit au_tiger01/ flickr

ប្រភព៖ brightside.me